What are you looking for?

Privacy verklaring

Privacy verklaring 

Vastlegging persoonlijke gegevens

Ruysdael Slaapkliniek is een onderdeel van Ruysdael Clinics. Als patiënt van Ruysdael Clinics leggen wij een aantal persoonlijke gegevens van u vast, zodat wij de juiste zorg kunnen leveren. Wij zijn ervan bewust dat u recht heeft op bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij gaan hier zorgvuldig mee om.

De Wet bescherming van persoonsgegevens (Wbp) is op al deze gegevens van toepassing en is leidend bij het beheren en bewaren van uw persoonlijke gegevens. Deze wet geeft ons een aantal verplichtingen en u een aantal rechten ten aanzien van uw gegevens. Ruysdael Clinics is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u een aanmerking heeft over de manier waarop uw gegevens zijn behandeld, kunt u zich schriftelijk wenden tot Ruysdael Clinics.

Het EPD

Uw gegevens worden opgenomen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het gaat hierbij om contactgegevens, BSN, gegevens over uw verzekering, uw legitimatie en uw huisarts en/of verwijzende arts en tot slot relevante medische gegevens. Het EPD is een beveiligd systeem.

Alle medewerkers van Ruysdael Clinics hebben bij het aangaan van hun (arbeids-) overeenkomst een geheimhoudingsverklaring ondertekend, dat geen enkele informatie over patiënten naar buiten gebracht mag worden. Deze verklaring blijft na het beëindigen van de arbeidsrelatie van kracht.

Uw rechten met betrekking tot uw dossier

  • Inzien en wijzigen van uw dossier

U heeft het recht op inzage in uw dossier. Ook is het mogelijk het dossier of delen er van te laten kopiëren.

Een verzoek tot inzage of kopie kunt u richten aan de behandelend specialist. Bij een verzoek om inzage zal naar een geschikt moment worden gezocht om samen met u het dossier door te nemen. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager (partner, familielid of advocaat) moet dan een schriftelijke machtiging overleggen.

Als u meent dat de over u opgenomen gegevens niet kloppen, heeft u het recht Ruysdael Clinics te verzoeken de opgenomen gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

  • Bewaartermijn en vernietiging van uw gegevens

Ruysdael Clinics volgt minimaal de wettelijke bewaar- en vernietigingstermijnen. Uw gegevens bij consult en behandeling worden daarom minimaal 15 jaar bewaard. Financiële gegevens worden daarom minimaal 7 jaar bewaard.

De wettelijke bewaartermijn (15 jaar na laatste wijziging) is langer dan het bestaan van Ruysdael Clinics. Daarom zullen er voorlopig geen dossiers worden vernietigd.

U heeft het recht uw gegevens volledig te laten vernietigen en u kunt daartoe een verzoek indienen. In het belang van toekomstige medische behandelingen adviseren wij u om medische gegevens te bewaren. Daadwerkelijk vernietigen van gegevens gebeurt daarom alleen na overleg met de arts.

  • Verstrekken van gegevens aan derden

Er worden geen gegevens gedeeld met derden, met uitzondering van het onderstaande.

  • Ruysdael Clinics is wettelijk verplicht gegevens over de uitgevoerde behandelingen te delen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze gegevens worden versleuteld verzonden.
  • De artsen van de Ruysdael Clinics leggen de diagnose en behandeling vast in een brief naar uw huisarts en de verwijzer. Deze wordt per versleutelde verbinding of per post verzonden. U kunt een kopie van deze brief krijgen. Indien u het niet eens bent met hetgeen de arts heeft opgeschreven heeft u recht de brief te laten wijzigen of een gecorrigeerde brief te laten versturen. U kunt ook een verzoek doen om geen brief aan de huisarts te laten versturen. Zelf kunt u dan wel een brief krijgen.
  • U kunt Ruysdael Clinics verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts en/of medische instelling.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 16.00 uur op 020 737 2302. U kunt ons ook mailen op info@ruysdaelclinics.nl

 

Moeite met in slaap vallen?
Doe de online slaaptest en kom binnen 5 vragen erachter of u een slaapstoornis heeft.